През месец VI. 1959 година се провежда първото годишно отчетно изборно събрание на колегията. Членуват 32 адвоката.

За пръв председател е избран СТЕФАН ДОБРЕВ от гр. Търговище.

В момента Адвокатска колегия Търговище обхваща районите на градовете Търговище, Омуртаг и Попово. Към настоящият момент в колегията има вписани 91 адвоката.

Съставите на действащите Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд са избрани на Отчетно изборно събрание проведено месец януари 2013 година.