П   Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                                                            № 4

 

                        Днес 07.04.2020 година се проведе неприсъствено заседание на САК - Търговище, в състав: Иван Иванов, Станислава Добрева, Цветанка Христова, Вяра Друмева и Валентина Ангелакидис .

                        Заседанието се проведе  при единодушно приет

 

                                               Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Освобождаване на членовете на Адвокатска колегия – Търговище от членски внос за периода 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г.

 

По първа точка

Съвета на адвокатска колегия Търговище, предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, във връзка с наложените мерки с цел намаляването на риска от възникването на нови случай на заразяване и разпространение на коронавирусната инфекция и отражението им върху работата на адвокатите в страната с единодушие взе следното :

 

                                    РЕШЕНИЕ    № 12

 

Съвета на Адвокатска колегия – Търговище определя месечна вноска към Адвокатска колегия – Търговище в размер на 0.00 лева за период от три месеца, считано от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г.

Платените месечни вноски за периода 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г. ще бъдат прехвърлени за погасяване на задълженията на адвокатите към Адвокатска колегия – Търговище, за следващите три месеца, за които не са извършили плащане.

Решението да се публикува на сайта на ТАК , да се уведомят членовете на ТАК и да се изпрати съобщение по известителната система на ТАК до всички нейни членове.

Решението е във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, във връзка с наложените мерки с цел намаляването на риска от възникването на нови случай на заразяване и разпространение на коронавирусната инфекция и отражението им върху работата на адвокатите в страната.

 

След изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито

 

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                СЕКРЕТАР: